Uwaga na niewybuchy!

 
  Chodź od czasów II wojny światowej minęło 65 lat, to nadal podczas prac polowych i budowlanych odnajduje się w ziemi niewypały i niewybuchy oraz inne elementy techniki wojskowej pochodzące z lat wojny.

   W roku bieżącym odnaleziono już 2 niewybuchy. Ostatni 29 kwietnia na terenie parku Zespołu Szkół Specjalnych w Łosicach znaleziono pocisk moździerzowy 102mm. niebezpiecznego pochodzenia wojskowego z okresu II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony przed osobami postronnymi. Następnego dnia Patrol Rozminowania sprawdził i  oczyścił teren.
   Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu informujemy, że corocznie na terenie kraju od niewypałów i niewybuchów giną lub zostają kalekami ludzie w tym dzieci.
    Przypominamy, że w przypadku znalezienia przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa.
Niewłaściwe postępowanie z znalezionym niewypałem lub niewybuchem może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść a nawet śmierci.
   Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
Przypominamy o zasadach, które należy bezwzględnie przestrzegać
Znalezionych niewypałów i niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy.
   Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp. )

Są to w szczególności:

- zapalniki,
- pociski,
- bomby lotnicze,
- naboje artyleryjskie i karabinowe,
- pancerzownice,
- granaty,
- miny wszelkich typów,
- ładunki materiałów wybuchowych,
- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

    Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwe pochodzenie łatwopalne, żrące, trujące, grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.
   Zaliczyć do nich można: płyn łatwopalny, żrący i trujący, zawartość butli stalowych, dużych opakowań aerozolowych, gaśnic, resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.
W przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niebezpiecznego na terenie powiatu Łosickiego należy niezwłocznie powiadomić policję lub urząd gminy, ewentualnie Starostwo Powiatowe w Łosicach.
   Policja lub terenowe organy administracji samorządowej po przyjęciu zgłoszenia o znalezieniu przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego od ludności, instytucji, podmiotów gospodarczych powiadamia podinspektora ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach w celu:

- sprawdzenia czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny:
- zabezpieczenia miejsca znalezienia lub przedmiotu;

   W zależności od sytuacji i rodzaju niebezpiecznego przedmiotu podejmowane są odpowiednie działania zabezpieczające niebezpieczne materiały lub przedmioty przed    osobami postronnymi.
W miarę potrzeby jest powiadamiany Patrol Rozminowania z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, który wszelkie zgłoszenia realizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenie pilne realizuje natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp.
   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji posiadanie, kolekcjonowanie broni i amunicji bez stosownych zezwoleń jest karalne.
Zgodnie z Art. 263.§ 2.Kodeksu Karnego, „Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat".
Roman Kasprowicz
Inspektor ds.
obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Łosicach

Wróć