Aktualności

2020-02-28 16:34

Organizacje pozarządowe - konkursy ofert

W zakładce Organizacje pozarządowe > Konkursy ofert pojawiły się dwa nowe ogłoszenia:

  • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
  • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Więcej...

2020-02-28 14:32

Spotkanie starosty z dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Łosickiego Katarzyny KLIMIUK z dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. Broni Tadeusza Buka w Siedlcach z generałem dywizji dr Jarosławem GROMADZIŃSKIM.

Więcej...

2020-02-28 13:39

Oferta – Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. Zm.), zamieszcza się ofertę  Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej na realizację zadania publicznego pn. Konferencja Naukowa ,,Nasza Najbliższa”.  

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 06.03.2020 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej...

2020-02-27 14:31

Wojsko szkoli się na terenie powiatu łosickiego

Dzisiaj Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka "Żelazna Dywizja" zainaugurowało cykl szkoleń przygotowujących do dowodzenia podległymi oddziałami i pododdziałami z wykorzystaniem infrastruktury nienależącej do wojska.

Więcej...

2020-02-26 15:03

Informacja

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w łosicach zwraca się z urzędu z ofertą na wykonania ekspertyzy technicznej budynku usługowo-mieszkalnego konstrukcji murowanej, zlokalizowanego na działce budowlanej oznaczonej nr ewidencyjnym 489, w Łosicach, ul. Krótka 2.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/239341

Więcej...

2020-02-26 09:29

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej

25 lutego br. w miejscowości Chotycze Kolonia dokonano uroczystego oddania do użytku drogi powiatowej nr 2026W. 

Więcej...