OGŁOSZENIE

2010-05-04 14:10

O G Ł O S Z E N I EZgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

 

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 19.03.2009r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Olszanka, 08-207 Olszanka postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( zjazdy, mijanki, przepusty) w msc. Bolesty, gm. Olszanka na odcinku od km 0+000 - 1+435 na działkach o nr ewid. 244, 243, 116, 124, 256, 125, 135, 136, 139, 140, 145

Projektowana droga w części przylega do działek sąsiednich.

               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.

Wróć