Ogłoszenie

2010-06-01 14:45

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatowy w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwaz a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i eże w dniu 29.04.2010r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 72/2010, odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę Stacji Bazowej Nr 25557 „Łosice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej przy ul. Narutowicza, 08-200 Łosice, na dz. nr ewid. 1189/9.            
Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.
              W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński

Wróć