Ogłoszenie

2010-06-17 13:20

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatowy w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwaz a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e


że w dniu 14.04.2010r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 53/2010, odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę Stacji Bazowej BTK BT13791 „Łosice Centrum" wraz z zasilaniem zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w msc. Łosice, na działce nr ewid. 3667.
Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.
              W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.Starosta

mgr inż. Czesław Giziński

Wróć