„Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i skuteczna komunikacja nauczyciel - uczeń"

2010-06-22 08:19

PROJEKT nr PO KL.09.04.00-14-110/09

„Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i skuteczna komunikacja nauczyciel - uczeń"

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach
w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty dla województwa  mazowieckiego
 

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadry systemu oświaty z zakresu zarządzania kryzysowego
w szkołach, przeciwdziałania terroryzmowi, zagrożeniom epidemiologicznym, standardów postępowań w tych sytuacjach oraz nabycie praktycznych umiejętności w skutecznej komunikacji „nauczyciel- uczeń".

 

Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych oraz kadra administracyjna szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  pracujący i mieszkający w województwie mazowieckim, pragnący z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podnosić i uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe.  

    
Projekt przewiduje przeszkolenie ogółem 4500 osób (ok. 3500 K i 1000 M) w wieku powyżej 45 roku życia, w tym 1500 uczestników w każdym z trzech modułów tematycznych, w grupach max. 25 osobowych.


Szkolenia będą realizowane w okresie od września 2010 r. do czerwca  2011 r. w pięciu ośrodkach województwa mazowieckiego, tj. w Warszawie oraz w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.


Udział w szkoleniach jest bezpłatny i obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wyżywienie (przerwa kawowa, obiad). 

  
Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, dwóch  lub w trzech szkoleniach.

 

Szkolenia ułatwią uczestnikom wykonywanie codziennych zadań i podniosą poziom zadowolenia z osiąganych sukcesów, jak również pozwolą na:

 

§         nabycie umiejętności i kompetencji do prowadzenia dodatkowego przedmiotu w szkołach;

§         udział w zespole zarządzania kryzysowego w szkole, gdy nastąpi sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa;

§         rozszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej nauczyciel - uczeń.

§         podniesienie poziomu i jakości prezentacji tematów podczas prowadzonych lekcji. 

 

Proponowana tematyka skierowana jest w szczególności do nauczycieli przedmiotu Przysposobienie Obronne, Wychowanie Fizyczne,  jak również do wszystkich wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

Czynniki składające się na potrzebę realizacji ww. Projektu

 

Tylko odpowiednio przygotowana kadra nauczycielska i administracyjna szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki społeczne, podejmować nowe często trudne wyzwania.

Obecnie dużego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami mającymi cechy zagrożeń wewnętrznych. Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa utożsamiane jedynie z potrzebą przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym - kojarzonym jedynie z działaniami wojennymi - odchodzi w przeszłość. Dwubiegunowy podział świata należy uznać za rozdział zamknięty.

Jednocześnie współczesne zagrożenia cywilizacyjne związane z działaniem sił natury oraz terroryzmem stają się coraz istotniejsze. Działania i procedury związane z powodziami, pożarami czy katastrofami budowlanymi  -  wydarzeniami, które wystąpiły na terenie Polski - zostały przygotowane w zadowalającym stopniu.

Problematyka agresji w szkołach staje się coraz częściej występującym zjawiskiem, które obejmuje powoli wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe.

Zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji oraz dyskryminacji stają się trwałymi komponentami życia codziennego, w tym m.in. w systemie edukacji. Nauczyciele coraz częściej dostrzegają występującą w szkołach przemoc, w tym w szczególności przemoc fizyczną, psychiczną, niszczenie rzeczy, wymuszanie pieniędzy.

Jednocześnie przygotowania związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi oraz zagrożeniom epidemiologicznym są  traktowane z duża rezerwą, jako zdarzenia, które nie dotyczą bezpośrednio terytorium Polski. W 2012 roku Polska będzie współorganizatorem mistrzostw świata EURO 2012 i będzie to okres, kiedy zagrożenie atakiem terrorystycznym może być prawdopodobne. Do tego czasu istnieje konieczność wyrobienia w społeczeństwie nawyków, które z jednej strony mogą nas ustrzec przed takimi atakami, a z drugiej umożliwią skuteczne działanie w celu ratowania życia ludzkiego
w wyniku takiego ataku.

Drugim istotnym zagrożeniem jest możliwość wystąpienia epidemii i pandemii grypy na terenie Polski. Państwowa Inspekcja Sanitarna przewiduje, ze apogeum zagrożenia pandemią grypy w Polsce może wystąpić w 2011 roku. Nowoczesne środki komunikacji (linie lotnicze) doprowadziły do sytuacji, w której rozpoznanie symptomów zagrożeń epidemiologicznych może być wręcz jednoczesne z wystąpieniem pandemii. Występujące obecnie szczepy grypy tzw. „ptasiej" i „świńskiej" mogą się połączyć, zmutować oraz doprowadzić do wystąpienia masowej pandemii na podobieństwo tzw. „grypy hiszpanki".

W takiej sytuacji istotnym jest przekazanie międzynarodowych doświadczeń w zakresie rozpoznawania symptomów wystąpienia pandemii, a także zasad izolacji ognisk pandemicznych.

Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela, związanego z wysokim zaufaniem społecznym oraz wiarygodnością w oczach młodzieży nauczyciele powinni być tą grupą zawodową, która zapozna się i przekaże wiedzę w zakresie współczesnych zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

Obecnie w życiu codziennym w każdej z palcówek oświaty zauważyć można zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji oraz występującej dyskryminacji uczniów.

Dotychczasowe programy nauczania, sposoby radzenia sobie z trudnościami są niewystarczające i wymagają innego podejścia. Mimo szerokiej oferty doskonalenia nauczycieli, brak jest szkoleń praktycznych, odpowiadających określonym potrzebom
w wyniku pojawiających się zdarzeń, w tym  EURO 2012, zagrożenia epidemiologiczne zw. z pandemią grypy, itp.

             Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 22 E, lok. 1, 02-797 Warszawa

tel. 022 826 10 47,  022 827 07 72, fax: 022 826 69 91, e-mail: csee@csee.pl, www.csee.pl

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013


TEMATYKA SZKOLEŃ

 

            Szkolenie Nr 1: „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa "

 

1.        Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP

2.        Pandemie jako zagrożenie XXI wieku

3.        Terroryzm - geneza i kierunki transformacji

 

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe, 24 godz. dydaktyczne

 

Efekt szkolenia: Zdobyte przez uczestniczki/uczestników kursu kwalifikacje przyczynią się do rozwijania
i doskonalenia wiedzy w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz  podręcznik wraz z prezentacją multimedialną na DVD stanowiących uzupełnienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do przedmiotu „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa".

 

            Szkolenie Nr 2: „Przygotowanie na atak terrorystyczny"

 

1.        Definiowanie zagrożeń mogących wystąpić w szkołach.

2.        Profilaktyka, elementy wiktymologii, baza danych o obiekcie oświatowym.

3.        Stres. Jak go przezwyciężać.

4.        Przykłady rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa odnośnie wyposażenia technicznego otoczenia i samego obiektu oświatowego.

5.        Pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu postaw bezpiecznych

6.        Pokaz filmów szkoleniowych

7.        Standardy postępowania w przypadku:

-   agresywny uczeń/rodzic;

-   napad rabunkowy

-   zagrożenie pożarowe

-   zagrożenie bombowe

-   zagrożenie biologiczno-chemiczne

-   atak terrorystyczny

-   pojawienia się narkotyków w szkole

8.        Odegranie wybranych scenek.

 

Czas trwania: 1 dzień szkolenia, 8  godz. dydaktycznych

 

 

 

Efekt szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego zachowania się, przejęcia dowodzenia/kontroli nad uczniami, zarządzania dużą grupą  ludzi  w sytuacji stresowej  w zetknięciu z zagrożeniami mogącymi wystąpić
w  placówkach oświatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz praktyczny przewodnik z zakresu „Przygotowanie na atak terrorystyczny".

 

            Szkolenie Nr 3: „Skuteczna komunikacja nauczyciel - uczeń"

 

1.        Podstawowe pojęcia (komunikacja werbalna, język ciała, zasady wywierania wpływu na innych, trudni rozmówcy)

2.        Tworzenie prezentacji (sprzęt, oprogramowanie, stosowane techniki, indywidualne wystąpienia).

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, 16  godz. dydaktycznych

 

Efekt szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik skutecznej komunikacji interpersonalnej nauczyciel - uczeń oraz samodzielnego tworzenia prezentacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.

 

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Do pobrania:

Wróć