Ogłoszenie

2010-08-04 07:30

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

że w dniu 30.07.2010r. zostało ponownie wszczęte na wniosek POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, postępowanie administracyjne inwestycji celu publicznego w sprawie wydania pozwolenia na budowę: Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej BT 13791 ŁOSICE CENTRUM wraz z zasilaniem, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Łosicach, na działce oznaczonej nr ewid. 3667 .
               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w  Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.

Wróć