Ogłoszenie

2010-08-19 07:39


Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwaz a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e


że w dniu 05.08.2010r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Łosice ul. Piłsudskiego i ul. Kolejowa gm. Łosice na odcinku od km 0+096,50 - 1+615,00 na działkach o nr ewid. 21, 3643, 3614, 56, 224, 271, 243, 276, 217/2, 290/1, 223, 14/2, 52/1.
               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.

Wróć