Ogłoszenie

2010-09-02 11:00


Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatowy w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa


z a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e


że w dniu 20.08.2010r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 186/2010, udzielająca pozwolenia na budowę Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej Nr 25557 „Łosice" wraz z całą infrastrukturą techniczną w msc. Łosice ul. Narutowicza, na działce oznaczonej nr ewid. 1189/9.
Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.
              W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.Starosta

mgr inż. Czesław Giziński

Wróć