Konsultacje społeczne

2010-09-07 11:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.          Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

         Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

         Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

         W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

         Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

data

miejsce spotkania

województwa

miejsce spotkania

województwa

14.09.2010

Wrocław
Siedziba oddziału GDDKiA
ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocław
sala konferencyjna
dolnośląskie,

opolskie

Kraków
Siedziba oddziału GDDKiA
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków,
sala konferencyjna - I piętro
śląskie,

małopolskie

15.09.2010

Poznań
Urząd Wojewódzki,
Al. Niepodległości 16-18, Poznań
Sala Herbowa
wielkopolskie,

lubuskie

Sandomierz
Ratusz
ul. Rynek 1, Sandomierz
Sala Narad 
świętokrzyskie,

podkarpackie

17.09.2010

Słupsk
Urząd Miasta,
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
pomorskie,

zachodniopomorskie

Łódź
Urząd Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej
łódzkie

21.09.2010

Toruń
Urząd Wojewódzki -
delegatura  w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2
kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie

Biała Podlaska
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41
podlaskie,

lubelskie

 

23.09.2010

Warszawa
Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
mazowieckie

-

-

 

od 9:00 - możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko

16:30 - początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

 

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

W celu zapewnienia udziału w Konsultacjach jak największej liczby ludności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacji o rozpoczętych Konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015  wraz z odnośnikiem do strony www.gddkia.gov.pl. Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst „Prognozy ..."

Zarówno na stronie jak i w ogłoszeniu prosimy o wykorzystanie treści e-maila.

Prosimy Państwa o potwierdzenie e-mailem umieszczenia ogłoszenia.

Prosimy również o przesłanie drugiego e-maila potwierdzającego w jakim terminie ogłoszenie o konsultacjach było wywieszone. Zgodnie z ustawą z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), ogłoszenie powinno być wywieszone min. 21 dni.

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:

-         Mirosław Musiel - mmusiel@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.
-         Paweł Zysk - pzysk@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15
-         Jacek Wojtowicz - j.wojtowicz@gddkia.gov.pl (22) 375-88-97


Jacek Wojtowicz
Departament Środowiska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
tel. (0-22) 375-88-97
jwojtowicz@gddkia.gov.pl

Wróć