Ogłoszenie

2010-09-21 15:30


Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

z a w i a d a m i a  

p r z e z      o b w i e s z c z e n i e

że w dniu 07.09.2010r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 203/2010, udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w msc. Łosice ul. Kolejowa i ul. Piłsudskiego, gm. Łosice na odcinku od km 0 + 096,50 do km 1 +615,00 na działkach o nr ewid. 21, 3643, 3614, 56, 224, 271, 243, 276, 217/2, 290/1, 223, 14/2, 52/1.

Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony ( właściciele działek przyległych do wyżej opisanej drogi) mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.

Wróć