Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego

2021-07-06 12:45

Zarząd Powiatu Łosickiego W. Kita, M. Michaluk, J. Kobyliński, M. Waszczuk i S. Iwanowski
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Łosicach

W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Łosickiego.

Najważniejszymi punktami porządku obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Łosickiego za 2020 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w poprzednim roku i podstawą do debaty, po zakończeniu, której rada podejmuje uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok to był kolejny punkt w kierunku udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przedstawił Starosta Łosicki Janusz Kobyliński.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok i o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu dotyczącego absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego, przystąpiono do głosowania.

Zarząd Powiatu Łosickiego w składzie:

Kobyliński Janusz - Przewodniczący Zarządu
Michaluk Michał – Wiceprzewodniczący
Iwanowski Stefan – Członek Zarządu
Kita Waldemar – Członek Zarządu
Waszczuk Marian - Członek Zarządu

otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Wróć