Składanie wniosków na dofinansowanie projektów z POKL 2007-2013 Działanie 8.2

2010-09-28 13:00

Człowiek - najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 „Transfer wiedzy",
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe"


Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

1. Staże i szkolenia praktyczne dla:
  • - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
  • - pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach.
2. Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

3. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu
działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out).

4. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni
zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out.

5. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla
doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia
rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 27 września 2010 r. do 25 października 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w

Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa


lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 25 października 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota:
28 437 155,00 PLN

Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz na stronie internetowej
www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym
oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wróć