Składanie wniosków na dofinansowanie projektów z RPO 2007-2013 Działanie 4.3

2010-10-01 08:25

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3

Ochrona powietrza, energetyka - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
w zakresie m. in.:
Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:
  • ocieplenia obiektu,
  • wymiany okien oraz drzwi zewnętrznych,
  • modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • modernizacji systemów grzewczych, wymiany istniejących źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska, w tym instalacji kotłów kondensacyjnych.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/4.3/1/2010, przeznaczona jest kwota:
10 000 000 EURO.*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych
wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ; parki narodowe i krajobrazowe; jednostki naukowe; instytucje kultury; szkoły wyższe;
organy administracji rządowej; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych; organizacje pozarządowe.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013" (Uszczegółowienie RPO WM), dostępnym na stronach internetowych www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 30 września 2010 r. do 29 października 2010 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.


Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 29 października 2010 r. o godz. 16.00.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków,
w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie kontaktowym MJWPU, infolinia: 0 801 101 101,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

*Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Wróć