OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH

2010-10-08 10:06

Łosice, dnia 08.10.2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy

w Łosicach

ul. Narutowicza 6

08-200 Łosice

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH

 

Na podstawie Uchwały Nr 110/2010 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Łosickiego, oraz na podstawie § 5 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761)

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach ogłasza aukcję na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Przedmiotem aukcji  jest mienie ruchome:

§  Opał-miał węglowy

§  Kocioł grzewczy Narmet 180

§  Kocioł grzewczy

§  Okna z PCV

I miał węglowy w ilości 40,80 ton o następujących parametrach:

Miał węglowy 40,80 ton :

- o wartości opałowej nie mniejszej niż 25 000  kJ /kg

- zawartości popiołu od 6-12 %

- zawartości siarki od 0,3- 0,8 %

Cena wywoławcza za 1 tonę miału: 410,00 netto; 500,20 zł brutto

 

II kocioł grzewczy Narmet 180

- kocioł grzewczy typ Narmet 180

- nr fabryczny nieczytelny

- nr wg KŚT 310

- moc(kW) 180

- paliwo węgiel

- powierzchnia wymiany (m2 ) 10

- gabaryty I x s x h (mm) 1800x1100x1650

Kocioł wyłączony z eksploatacji w stanie dobrym, brak możliwości sprawdzenia w pracy. Zużycie techniczne kotła oceniono na 50%

Cena wywoławcza 2 600,00 zł netto; 3 172,00 zł brutto

 

III kocioł grzewczy

- marki urządzenia nie można określić, brak tabliczki znamionowej

- numer fabryczny-nie ustalono

- nr wg KŚT 310

- rok produkcji, brak informacji

-moc (kW) 15-20

- paliwo węgiel

- gabaryty I x s x h (mm)- 600x500x950

Kocioł wyłączony z eksploatacji, brak możliwości sprawdzenia w pracy. Zużycie techniczne kotła oceniono na 50%

Cena wywoławcza 300,00 zł netto; 366,00 zł brutto

 

IV Okna z PCV

- 1400 x 800mm-szt.1,- wartość -250,00zł netto-305,00zł brutto

- 2000 x 1700 mm- szt.2,- wartość szt.-100,00zł netto- 122,00 zł brutto (wytłuczone szyby 1000x1000mm)

- 1900 x 900- szt.7- wartość szt. -250,00zł netto- 305,00zł brutto

-16020 x 850-szt.22- wartość szt. – 200,00zł netto- 244,00 brutto

- 3000 x 1600- szt.6- wartość szt. – 500,00zł netto- 610,00 brutto

- 3000 x 3000- szt1- wartość szt.- 400,00zł netto – 488,00 brutto

 

Minimalna kwota postąpienia przy aukcji na przedmioty wynosi 1% ceny (brutto) wywoławczej.

Aukcja odbędzie się dnia 19.10.2010r. o godz. 10.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach przy ul. Narutowicza 6, I piętro pokój nr 57

Węgiel znajduje się na placu  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach przy
 ul. Kolejowej 22 , 08-200 Łosice. Przeznaczony do sprzedaży opał można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400 . Pozostałe przedmioty znajdują się w budynku  Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach w miejscu składowania, przy ulicy Narutowicza 6,
 08-200 Łosice.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wybranego przedmiotu aukcji w przypadku opału jest to (ilość ton wybranego asortymentu opału x cena szacunkowa za tonę opału), najpóźniej do dnia15.10.2010r.do godz.800  

Wadium należy wpłacić w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach – II piętro pokoju nr 64.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po przeprowadzonej aukcji.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji lub  żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej brutto za przedmiot, powiększonej o cenę postąpienia.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Stawienie się jednego oferenta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

 

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji nastąpi z chwilą przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. 

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji musi wpłacić pozostałą kwotę za nabyty opał w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji i odebrać kupiony przedmiot na własny koszt, cenę wagi opału ponosi kupujący. Cena za nabyty przedmiot zawarta w umowie może zostać zmieniona aneksem, jeżeli po przeważeniu opału na koszt Nabywcy ilość ton opału będzie mniejsza lub większa od wyszacowanej.

Dodatkowe informacje o przedmiocie aukcji, uzyskać można od Pani Ewy Stachowicz w pokoju nr 64 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach ul. Narutowicza 6, lub pod nr telefonu
(83)357-19-64.

 Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej
 Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.

 

 

Wróć