Ogłoszenie

2010-10-13 10:00

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

z a w i a d a m i a 
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e
 
że w dniu 29.09.2010r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 220/2010, udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi  powiatowej Nr 2034W  Łuzki - Huszlew- Dziadkowskie gr. woj. na odcinku od km 6+562,10 do km 9+628,00 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Huszlew na działkach oznaczonych nr ewid. 817 , 798, 1097, 1163/1, 1164/1 oraz w msc. Żurawlówka na działkach oznaczonych nr ewid. 792, 749, 636/1, 54/2, 89/3.

Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony (właściciele działek przyległych do wyżej opisanej drogi) mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.


Starosta Łosicki
mgr inż. Czesław  Giziński

Wróć