Program współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacjach

2010-11-09 14:00

Projekt załącznika do uchwały Rady Powiatu Łosickiego.

Z dnia...............................

 

 

Program Współpracy Powiatu Łosickiego

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

 
 

Wstęp

 

Priorytetem Powiatu Łosickiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu.

Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są między innymi:

 

a)      umacnianie społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

b)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

c)      wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

 

Celem Programu Współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd pragnie włączyć organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

 
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 

Program Współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno - finansowej Powiatu Łosickiego.

 

§ 2

 

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Powiatu Łosickiego z organizacjami - a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

 

§ 3

 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 

a)      ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)      programie - rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Łosickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku.


§ 4

 

1.      Obszar współpracy Powiatu Łosickiego i organizacji obejmuje strefę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2.      Jako zadania priorytetowe Samorządu Powiatu Łosickiego w roku 2011 określa się zadania z zakresu:

 

a) edukacji

b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

c) sportu i rekreacji

d) turystyki

e) promocji zdrowia

f) edukacji ekologicznej

g) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej

h) poradnictwo obywatelskie

i) promocji powiatu, przedsiębiorczości i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniu społecznemu  

j) bezpieczeństwo obywateli.

           

3.  Szczegółowy wykaz zadań w ramach określonych w ust. 2 przyjmuje Zarząd Powiatu Łosickiego w drodze uchwały.

 

 

Rozdział II

Formy współpracy

 

§ 5

 

1.   Współpraca Powiatu Łosickiego z organizacjami odbywa się poprzez:

a)      powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)      wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.  Wspieranie działalności organizacji pozarządowych dokonuje się poprzez prowadzenie Powiatowego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, którego zadaniem jest w szczególności:

 

a) wspieranie procesu powstawania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Łosickiego,

b) udzielanie pomocy doradczej organizacjom pozarządowym w bieżącej działalności,

c) tworzenie warunków organizacyjno - technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji pozarządowych,

d) integracja i zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

 

3.  Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez:

 

a) publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych Powiatu Łosickiego.

b) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Powiatu Łosickiego oraz Komisjach Rady Powiatu,

c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I, § 4 Programu), których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

d) konsultowanie kształtu listy zagadnień priorytetowych, o których mowa w Rozdziale I, na kolejny rok budżetowy.

 

4.  Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji odbywa się poprzez:

a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

b) udostępnienie uchwał.

 

5.  Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organów Powiatu lub organizacji w celu:

a) przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu Łosickiego w sprawach dotyczących pożytku publicznego,

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,

c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

 

6.   Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielenie pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.,

b) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Powiatu Łosickiego,

c) organizację lub współudział organu Powiatu Łosickiego w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,

d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu na stronach internetowych Powiatu Łosickiego poprzez utworzenie „bazy dobrych praktyk",

f)  gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym.


Rozdział III

Zasady współpracy

 

§ 6

 

Zlecanie realizacji zadań Powiatu Łosickiego organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Zarząd Powiatu Łosickiego określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

 

§ 7

 

1.  Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane przez Zarząd Powiatu Łosickiego w oparciu o regulamin określający tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

2.  Regulamin o którym mowa w ust. 1 uchwala Rada Powiatu Łosickiego.

 

§ 8

 

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Łosickiego do określania zadań priorytetowych na rok 2012 w terminie do 1 listopada 2011 roku i podanie do wiadomości organizacji pozarządowych poprzez publikację w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz na stronie internetowej Powiatu Łosickiego.

 

§ 9

 

Współpraca Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

a) pomocniczości,

b) suwerenności stron,

c) partnerstwa,

d) efektywności,

e) uczciwej konkurencji,

f) jawności.

 

§ 10

 

Lista zagadnień priorytetowych informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań na 2011 jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

 

§ 11

 

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 
 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

W terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2011 roku Rada Powiatu Łosickiego uchwali roczny Program Współpracy Samorządu Powiatu Łosickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,

b) informację Zarządu Powiatu Łosickiego o stanie realizacji współpracy z organizacjami,

c) informację Zarządu Powiatu Łosickiego o realizacji zadań publicznych objętych Programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.

 

§ 13

 

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

2.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu Łosickiego na rok 2011.

3. Organizacja, która otrzyma dotację jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Łosicki.

Wróć