OGŁOSZENIE

2009-11-27 14:30

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwaz a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e


że w dniu 26.11.2009r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 240/2009, udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( chodniki, zjazdy )w msc. Huszlew przy drodze  powiatowej Nr2034W na działkach oznaczonych nr ewid. 86, 817, 293, 961, 475/2, 376/2, 85/1, 85/4, 76/2 gm. Huszlew.
             Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.
              W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony ( właściciele działek przyległych do wyżej opisanej drogi) mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.


Wicestarosta
/-/
mgr Andrzej Lipka

Wróć