,,Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

2010-03-03 07:45

-
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ogłasza, że z dniem 01.03.2010 roku rozpoczęło realizację projektu systemowego ,,Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

     Projekt skierowany jest do osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS, PCPR zamieszkujących na terenie Powiatu Łosickiego, a w szczególności:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez ZUS,

- wychowanków rodzin zastępczych przygotowujących się do usamodzielnienia (15 - 25 lat).

Wobec w/w grupy zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji mające na celu zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych oraz integrację ze społeczeństwem.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe :

1. Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w powiecie

2. Rozwój form aktywnej integracji poprzez umowy adekwatne do kontraktów socjalnych
i Indywidualne Plany Usamodzielnienia, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji obejmujące : aktywizację zdrowotną, zawodową, edukacyjną i społeczną.

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez : pracę społeczną, aktywną integrację, oraz kampanię informacyjno  - promocyjną.

W ramach działań  będą zastosowane następujące zadania :

Zadanie 1. Aktywna Integracja

1. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Networing i Portfolino)

2. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

3. Trening doradztwa zawodowego

4. Trening Kompetencji Życiowych (wizerunek mowy i ciała)

5. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

6. Turnus rehabilitacyjny

7. Szkolenie komputerowe

Zadanie 2. Praca socjalna

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze (wypłata pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinie zastępczej, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie oraz częściowe dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON).

Zadanie 4. Zarządzanie projektem (zakup sprzętu, oprogramowania , mebli, materiałów promocyjnych, gadżetów, realizacja i zarządzanie projektem oraz  osiągnięcie zaplanowanych rezultatów).

Wróć