Ogłoszenie

2010-03-10 08:39

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:


-rodzaj aktu:                             Ogłoszenie

-numer aktu:                             GKN.7430-04/1/09

-organ wydający                        Starosta Łosicki

-data aktu:                                2009-12-28

-tytuł aktu:                                dotycząca projektów opisowo-kartograficznych dla n/w obrębów gminy Platerów  pow. łosicki województwo mazowieckie:


·         Falatycze
·         Kamianka
·         Kisielew
·         Myszkowice
·         Hruszew
·         Rusków
·         Zaborze

Miejsce ogłoszenia:

-Nazwa dziennika urzędowego               Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

-Numer dziennika urzędowego:              38

-Pozycja:                                             528

-Data ogłoszenia:                                 22 lutego 2010

-jednolity identyfikator aktu                   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/38/528/

 

Informację dodatkowe i uzupełniające:


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U.2008.75.451, z późn.zm.), „Organy i podmioty upoważnione do wydawania aktów podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę nie będące organami upoważnionymi do ich ogłaszania udostępniają na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednolite identyfikatory aktów ogłaszanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierające wydane przez nie akty podlegające ogłoszeniu w dziennikach urzędowych oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowione przez powiat lub gminę" (§ 5 ust.2).

  Biorąc powyższe pod uwagę, podany wyżej jednolity identyfikator aktu należy wprowadzić i udostępnić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - w ten sposób odwiedzający BIP będzie miał dostęp do aktu bezpośrednio z miejsca jego ogłoszenia, to jest z wojewódzkiego dziennika urzędowego.

  Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2010-02-22 13:20:00
Identyfikator informacji: 4775


Kierownik
Referatu Geodezji
Katastru i Nieruchomości

/-/ mgr inż. Walerian Chlebiński

Wróć