Wzory wniosków, umów, ofert i sprawozdań

Otwarte Konkursy  Ofert

W przypadku otwartych konkursów ofertowych ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. dla organizacji pozarządowych, obowiązuje wzór oferty i sprawozdanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

29 października 2018 r. zostało wydane nowe Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Od dnia 1 marca 2019 roku weszły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w ramach otwartych konkursów ofert. 

W przypadku otwartych konkursów ofertowych ogłoszonych po 1 marca 2019 r. obowiązują nowe przepisy.

Poniżej wzór oferty (załącznik nr 1) i sprawozdania (załącznik nr 5), które obowiązują w Otwartych Konkursach Ofert ogłoszonych od dnia 1 marca 2019 r.

Poniżej aktualne rozporządzenia dotyczące otwartych konkursów ofert: